Yza

Wakansiýalar

Biziň ähli döredijilik iş orunlarymyzyň ilkinji şerti iş başarjaňlyk ukyby. Muňa biz diňe dalaşgär tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň we portfolio-nyň üsti bilen göz ýetirýäris. Ondan soňra dalaşgäriň köpçülikleýin iş etikasy we adamkärçilik sypatlary möhüm. Muňa biz gürrüňdeşlikde göz ýetirýäris.

3D Wizualizator

Iş ýeri Aşgabat
Iş wagty Doly iş güni
Esasy şert Iş başarjaňlyk we adamkärçilik sypatlar
Kömekçi şert 3D max, Adobe Photoshop we Iňlis dili
Zähmet haky Iş başarjaňlyk ukybyna görä

Bellik: Studiýa ugradylan email-leriň ählisine jogap ýazmaýar. Diňe gürrüňdeşlige çagyrmak isleýän dalaşgärlerine jogap berýär.

Şahsy maglumatlar

Resume/Portfolio

Özüň barada